Active TopicsActive Topics  แสดงรายชื่อสมาชิกของ ForumMemberlist  ค้นหาสิ่งที่ต้องการใน ForumSearch  HelpHelp
  สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก  LoginLogin
ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
 Drug Information Service : ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
Subject Topic: วัคซีน PCEC กับ Verorab ReplyPost
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
สกล คำแดง
Guest
Guest


Joined: 01 ตุลาคม 2003
Online Status: Online
Posts: 256
Posted: 04 ธันวาคม 2006 เวลา 14:58 | IP Logged Quote สกล  คำแดง

ถ้าผู้ป่วยเคยได้รับวัคซีน PCEC ในเข็มที่ 1 และ 2  อยากทราบว่าถ้าจะใช้ Verorab ฉีดในเข็มต่อๆไปได้หรือไม่(กรณีฉีด 5 เข็ม)

Back to Top View สกล  คำแดง's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by สกล  คำแดง
 
นสภ.รุ่งรัตน์
Guest
Guest


Joined: 01 ตุลาคม 2003
Online Status: Online
Posts: 256
Posted: 12 ธันวาคม 2006 เวลา 15:42 | IP Logged Quote นสภ.รุ่งรัตน์

                 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า (Rabies vaccine) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม1-3 คือ

                1.วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งได้แก่

§       Purified Vero cell rabies vaccine (PVRV) ชื่อการค้าคือ TRCS-VERORAB

§       Human diploid cell rabies vaccine (HDCV)

§       Purified chick embryo cell culture rabies vaccine (PCEC)

                2. วัคซีนไข่เป็ดฟักชนิดบริสุทธิ์ คือ Purified Duck Embyro Cell Rabies Vaccine (PDRV)

             

        ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้สูตรการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 4 สูตร3 คือ

1.       การฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบวิธีมาตรฐาน:  การให้วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงหรือวัคซีนไข่เป็ดฟักชนิดบริสุทธิ์ 1 หลอด ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหัวไหล่และบริเวณต้นขาในผู้ใหญ่และเด็ก ตามลำดับ ฉีดในวันที่ 0, 3, 7, 14 และวันที่ 28 หรือ 30

2.       การฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบ 2-1-1:   การให้วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงหรือวัคซีนไข่เป็ดฟักชนิดบริสุทธิ์ 2 หลอดในวันที่ 0 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหัวไหล่ 2 ข้างๆ ละ 1 หลอด และให้อีก 1 หลอดในวันที่ 7 และ 21 หรือ 28

3.       การฉีดเข้าในผิวหนังแบบสภากาชาดไทย 2-2-2-0-1-1:  การให้วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงหรือวัคซีนไข่เป็ดฟักชนิดบริสุทธิ์ ฉีดเข้าในผิวหนังโดยใช้ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร จำนวน 2 จุด ในวันที่ 0, 3 และ 7 และฉีด 1 จุด ในวันที่ 28หรือ 30 และวันที่ 90

4.       การฉีดเข้าในผิวหนังแบบหลายจุด:  โดยการใช้วัคซีนขนาด 0.1 มิลลิลิตร ของวัคซีน HDCV และ PCEC ฉีดเข้าในผิวหนังบริเวณหัวไหล่ ต้นขา สะบักด้านหลังทั้งสองข้าง และบริเวณหน้าท้องด้านล่างสองข้าง (ทั้งหมด 8 จุด)ในวันที่ 0 ฉีดขนาดเดียวกันบริเวณหัวไหล่ ต้นขา (ทั้งหมด 4 จุด) ในวันที่ 7 และฉีดในวันที่ 30 และ 90 ครั้งละ 1 จุดบริเวณหัวไหล และสูตรนี้ไม่สามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคได้ในช่วงสัปดาห์แร ก ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับ Raabies Immune globulin (RIG) ร่วมด้วยเสมอ

 

               การฉีดวัคซีนแบบ 5 เข็ม กรณีฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อแบบวิธีมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลก แนะนำ ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28 หรือ 30 เป็นวิธีการฉีดป้องกันโรคภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (Post-exposure vaccination) สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ  เมื่อพิจารณาจากจำนวนเข็มที่ผู้ป่วยฉีดไปแล้ว 2 เข็ม ซึ่งน่าจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยได้แล้ว และเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการฉีดวิธีนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายส ร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคเกิดขึ้นได้ดี ผู้ป่วยทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันตรวจพบได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 และพบว่า rabies neutralizing antibody (Nab titer) จะขึ้นสูงมากกว่า 0.5 IU/ml ในวันที่ 14 ของการฉีด ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เพียงพอในการป้องกันโรค และวัคซีนที่ให้ในวันที่ 21 หรือหลังจากนั้น จะทำให้ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานขึ้น แต่ไม่แนะนำให้เปลี่ยนชนิดของวัคซีนหรือวิธีการฉีดวัคซีนป้องกั นโรคพิษสุนัขบ้าในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากที่อื่นมาก่อ น  ยกเว้นในกรณีที่ใช้วิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วัคซีนทุกชนิดสามารถทดแทนกันได้ 3

             ดังนั้น จะสามารถเปลี่ยนมาใช้ VerorabÒ แทน PCEC ได้ถ้าหากเข็มที่ผ่านมาฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ แต่จะไม่แนะนำให้เปลี่ยนวิธีการฉีดและชนิดของวัคซีนหากเข็มที่ผ ่านมาใช้วิธีฉีดเข้าในผิวหนัง เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 

เอกสารอ้างอิง

1.      แนวทางการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับประชาชน [monograph on the Internet]. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคภูมแพ้และอิมมูโนวิทยา และสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. [place unknown: publisher unknown]; c2006 [date unknown; cited 2006 Dec 5]. Available from: http://www.rcpt.org/guidelines/22-vaccineprogram.pdf.

2.       ดุสิต สถาวร. คู่มือวัคซีน 2006 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราช      วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. ใน: เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล, พรเทพ จันทวานิช, บรรณาธิการ. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (rabies vaccine). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2549: 115-22.

3.      วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์. วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน. ใน: ธีรพงษ์     ตัณฑวิเชียร, บรรณาธิการ. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2548: 171-89.

Back to Top View นสภ.รุ่งรัตน์'s ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.รุ่งรัตน์
 

หากคุณต้องการตอบกลับกระทู้นี้คุณควรจะต้อง login
หากคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณควรจะ ลงทะเบียน

  ReplyPost
Printable version Printable version

ย้ายไปที่
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum