Active TopicsActive Topics  แสดงรายชื่อสมาชิกของ ForumMemberlist  ค้นหาสิ่งที่ต้องการใน ForumSearch  HelpHelp
  สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก  LoginLogin
ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
 Drug Information Service : ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
Subject Topic: Depakine Chrono VS enteric coated tablet ReplyPost
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Siriole
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


Joined: 07 มกราคม 2008
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 1
Posted: 09 มกราคม 2008 เวลา 00:03 | IP Logged Quote Siriole

Depakine Chrono แตกต่างกับ Depakine enteric-coated tablets อย่างไร สามารถ swicth มาใช้แทนกันเลยได้หรือไม่ และถ้าเปลี่ยนมาใช้แบบ syrup สามารถใช้ dose เท่ากันเลยได้มั๊ย มีวิธีการปรับ dose อย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะที่ช่วยตอบให้เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน

Back to Top View Siriole's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by Siriole
 
นสภ.ปัญจพล
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


Joined: 03 ธันวาคม 2007
Online Status: Offline
Posts: 20
Posted: 09 มกราคม 2008 เวลา 16:20 | IP Logged Quote นสภ.ปัญจพล

ต้องการรีบด่วนไหมครับ เพราะคำถามเดียวนี้ มีคำถามย่อยอีก 3 ข้อ คือ

1. ยา Depakine Chrono แตกต่างกับ ยา Depakine enteric-coated tablets อย่างไร

2. ยา Depakine Chrono และยา Depakine enteric-coated tablet สามารถ switch มาใช้แทนกันเลยได้หรือไม่

3. ในการเปลี่ยนมาใช้ยา Depakine รูปแบบ syrup มีวิธีการปรับขนาดยาอย่างไร

อาจจะใช้เวลาในการเรียบเรียงข้อมูลครับ

ข้อมูลที่อยากทราบเพิ่มเติม

1. นำไปปรับใช้ในข้อบ่งใช้รักษาโรคใดเป็นหลัก เนื่องจากยามีข้อบ่งใช้รักษาโรคหลายชนิด เช่น ลมชัก,โรคอารมณ์สองขั้ว และป้องกันการปวดศีรษะไมเกรน เป็นต้น เพราะขนาดยาที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรคมีความแตกต่างกัน

ขอบคุณครับEdited by นสภ.ปัญจพล on 10 มกราคม 2008 เวลา 00:43
Back to Top View นสภ.ปัญจพล's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.ปัญจพล
 
นสภ.ปัญจพล
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


Joined: 03 ธันวาคม 2007
Online Status: Offline
Posts: 20
Posted: 11 มกราคม 2008 เวลา 16:03 | IP Logged Quote นสภ.ปัญจพล

คำตอบ

             Depakine ® มีข้อบ่งใช้ในการรักษา ผู้ป่วยโรคลมชัก,โรคอารมณ์สองขั้ว และป้องกันการปวดศีรษะไมเกรน(1) ซึ่งจะต้องทำการปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยในแต่ละราย ซึ่งในผู้ป่วยโรคลมชัก ขนาดยาในผู้ใหญ่เริ่มด้วย 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน และสามารถเพิ่มขึ้นจนอยู่ในช่วง 15-60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง แล้วแต่ขนาดยาและรูปแบบของยา ส่วนขนาดยาในเด็กเริ่มด้วย 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน และค่อยๆเพิ่มขึ้นทุก 5-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ทุกสัปดาห์จนสามารถควบคุมอาการได้ โดยระดับยาในเลือดที่ให้ผลในการรักษาโรคลมชัก คือ 50-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

             Depakine ® ประกอบด้วย sodium valproated และ valproic acid มี 4 รูปแบบ คือ

             1. ยาเม็ดรูปแบบชนิดเม็ดเคลือบ Depakine® enteric-coated  ขนาด 200 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม ซึ่งต้องให้ยาวันละ 2 ครั้ง และห้ามแบ่งเม็ดยาเนื่องจากเป็น enteric coat

             2. ยาเม็ดรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น (sustained release form) Depakine ®Chrono ขนาด 500 มิลลิกรัม

             3. ยาน้ำชนิดรับประทาน Depakine ® ขนาด 200 มิลลิกรัม/1มิลลิลิตร ปริมาณ  60 มิลลิลิตร ใช้สำหรับเด็ก

             4. ยาฉีด Depakine® ใน vial  ขนาด 400 มิลลิกรัม / 4 มิลลิลิตร (2)

             เภสัชจลนศาสตร์ของ sodium valproated และ valproic acid จะถูกดูดซึมได้ดีมากจากทางเดินอาหาร มี bioavailability 81% - 90% ถ้าเป็นเม็ดชนิด enteric coated จะมีระยะเวลาที่ระดับยาสูงสุดในเลือด 3-5 ชั่วโมง  ยาเม็ดรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่นให้ระดับยาสูงสุดในเลือดภายใน 7-14  ชั่วโมง(1,2)

             ในกรณีที่ผู้ป่วยใช้ยาเม็ดแบบ enteric coated ซึ่งต้องให้ยาวันละ 2 ครั้ง และต้องการเปลี่ยนไปใช้แบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น ให้ใช้ equivalent dose ของ ยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นแทนเม็ดยาธรรมดาในตอนเย็นวันต่อมาให้ใช้ equivqlent dose แทนทั้งเช้าและเย็น และในวันที่ 3 สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบออกฤทธิ์เนิ่นในขนาดยาเท่าแบบเม็ดธรรมดาไ ด้ทั้งหมดโดยให้ในตอนเย็น(2)

             นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกามีจำหน่ายในรูปของ divalproex sodium (sodium valproated:valproic acid 1:1) ชื่อการค้าคือ Depakote®  ซึ่งมีในรูปของยาเม็ด delayed release (enteric coat) และ extended release (Depakote®  ER) ซึ่งการเปลี่ยนจากรูปแบบ delayed release เป็น รูปแบบ extended release ต้องมีการปรับเพิ่มขนาดยาทั้งหมดต่อวัน ที่สามารถควบคุมอาการได้ของยาเม็ด enteric coat 8-20% เพื่อให้ได้ระดับยาที่เลือดที่เท่ากันดังตารางที่ 1 เนื่องจากมีการศึกษาที่พบว่า divalproex sodium extended-release ที่ให้วันละครั้งมีค่าเฉลี่ยระดับยาในเลือดน้อยกว่าการให้ยา divalproex sodium delayed-releaseวันละ 2 ครั้ง 10-20% (3,4)

ตาราง 1 การปรับเปลี่ยนขนาดยา divalproex (3,4)

DELAYED RELEASE total daily dose = (mg)

*EXTENDED RELEASE (mg)

500 - 625

750

750 - 875

1000

1000 - 1125

1250

1250 - 1375

1500

1500 - 1625

1750

1750

2000

1875 - 2000

2250

2125 - 2250

2500

2375

2750

2500 - 2750

3000

2875

3250

3000 - 3125

3500

             *ไม่แนะนำให้ใช้ยารูปแบบ extended release ในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี 


             นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของเปลี่ยนรูปแบบยาจาก enteric coated เป็น แบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี้

             สมชาย โตวณะบุตร และคณะได้ทำการศึกษาแบบ prospective cohort จากหลายสถาบัน เพื่อศึกษาผลของการใช้ยา sodium valproate รูปแบบออกฤทธิ์ช้าเปรียบเทียบกับรูปแบบออกฤทธิ์ในลำไส้ ชนิดเม็ดเคลือบ ต่อความร่วมมือและความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย โดยทำการปรับเปลี่ยนการรับประทานยา sodium valproate ชนิดเม็ดเคลือบ จากวันละ 2-3 ครั้ง ต่อวัน มาเป็น ยา sodium valproate ชนิดออกฤทธิ์ช้า วันละ 1-2 ครั้ง ต่อวัน จากผลการศึกษาในช่วงระยะเวลา 90 วัน พบว่า ผู้ป่วย 89 รายจากผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 100 ราย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง-มากจากการรับประทานยา sodium valproate ชนิดออกฤทธิ์ช้า ร้อยละ 94.4 เมื่อเปรียบเทียบกับยา sodium valproate ชนิดเม็ดเคลือบร้อยละ 56.2 (5)

             Julie Doughty และคณะได้ทำการศึกษา ผลของความร่วมมือและความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนรูปแบบยา sodium valproate จาก immediate-release เป็น sustained-release ในผู้ป่วยโรคลมชักจากหลายสถาบันใน 8 ประเทศในยุโรป ในช่วงระยะเวลา 90 วัน พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,960 รายจากทั้งหมด 2,031 ราย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง-มากร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเริ่มต้น ร้อยละ 40(6)

สรุป

             ยา Depakine ® มีข้อบ่งใช้ในการรักษา ผู้ป่วยโรคลมชัก,โรคอารมณ์สองขั้ว และป้องกันการปวดศีรษะไมเกรน ซึ่งจะต้องทำการปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยในแต่ละราย เภสัชจลนศาสตร์ของ sodium valproated และ valproic acid จะถูกดูดซึมได้ดีมากจากทางเดินอาหาร มี bioavailability 81% - 90% ยาเม็ดชนิด enteric coated จะมีระยะเวลาที่ระดับยาสูงสุดในเลือด 3-5 ชั่วโมง  ยาเม็ดรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่นให้ระดับยาสูงสุดในเลือดภายใน 7-14  ชั่วโมง การเปลี่ยนรูปแบบยาจาก enteric coated เป็น แบบยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น แม้จะทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และให้ความร่วมมือในการรับประทานยาได้ดีขึ้น มีผลข้างเคียงน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของยาในแต่รูปแบบร่วมกับ ประเมินอาการและขนาดยาที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการชักได้ รวมถึงระดับยาในเลือดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังเปลี่ ยนรูปแบบยาในแต่ละรายต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1.       McEvoy GK, Miller J, Snow EK, et al., eds. AHFS 2004 Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2004.

2.    จุฑามณี สุทธิสีสังข์.ยากันชัก ใน: จุฑามณี สุทธิสีสังข์, รัชนี เมฆมณี,บรรณาธิการ.เภสัชวิทยา เล่ม 1. ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพ: นิวไทยมิตรการพิมพ์; 2542.หน้า 246-7.

3.       Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 14th ed. Ohio: Lexi-comp; 2006.

4.       DRUGDEX® editorial staff. valproate sodium. In: Drugdex evaluations: DRUGDEX® System. MICROMEDEX, Inc., Englewood, Colorado (Edition expires [2008]).

5.       Towanabut S,Tiemkao S, Thammasupapong S, Kijjarak R, Arayawichanon A, Poungvarin N, et al. Chrono Impact versus Enteric Coated Valproate in Thai Epileptic Patients. J Med Assoc Thai 2005; 88 (11): 1651-9.

6.       Doughty J, Baker GA, Jacoby A, Lavaudd V. Compliance and satisfaction with switching from an immediate-release to sustained-release formulation of valproate in people with epilepsy. Epilepsy & Behavior 2003;4:710–6.Edited by นสภ.ปัญจพล on 11 มกราคม 2008 เวลา 16:07
Back to Top View นสภ.ปัญจพล's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.ปัญจพล
 
นสภ.ปัญจพล
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


Joined: 03 ธันวาคม 2007
Online Status: Offline
Posts: 20
Posted: 11 มกราคม 2008 เวลา 16:04 | IP Logged Quote นสภ.ปัญจพล

1. ยา Depakine® Chrono แตกต่างกับ ยา Depakine® enteric-coated tablets ดังนี้

 

คุณสมบัติทั่วไป

Depakine® Chrono

Depakine®

enteric-coated tablets

รูปแบบของการออกฤทธิ์

ออกฤทธิ์ช้า

ออกฤทธิ์ในลำไส้

ระยะเวลาที่ระดับยาสูงสุด

ในเลือด

7-14 ชั่วโมง

3-5 ชั่วโมง

ความถี่ในการรับประทานยา

1-2 ครั้ง

2-3 ครั้ง

ความร่วมมือในการใช้ยาและความพึงพอใจในการใช้ยา

90-94.4%

40-56.2%

 

Back to Top View นสภ.ปัญจพล's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.ปัญจพล
 
นสภ.ปัญจพล
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


Joined: 03 ธันวาคม 2007
Online Status: Offline
Posts: 20
Posted: 11 มกราคม 2008 เวลา 16:04 | IP Logged Quote นสภ.ปัญจพล

2. ยา Depakine® Chrono และยา Depakine® enteric-coated tablet สามารถ switch มาใช้แทนกันเลยได้หรือไม่

             จากข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์การออกฤทฺธิ์ของยารูปแบบออกฤทธิ์ช้า (Depakine® Chrono) มีระยะเวลาที่ระดับยาสูงสุดในเลือด 7-14 ชั่วโมง การ switch มาใช้แทน Depakine® enteric-coated tablet มีระยะเวลาที่ระดับยาสูงสุดในเลือด 3-5 ชั่วโมง ควรประเมินขนาดยาที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการชัก และความถี่ของการเกิดการชัก เพื่อพิจารณาโดยการให้ equivalent dose ของยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น แทนเม็ดยาธรรมดาในตอนเย็นวันต่อมาให้ใช้ equivqlent dose แทนทั้งเช้าและเย็น และในวันที่ 3 สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบออกฤทธิ์เนิ่นในขนาดยาเท่าแบบเม็ดธรรมดาไ ด้ทั้งหมดโดยให้ในตอนเย็น

Back to Top View นสภ.ปัญจพล's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.ปัญจพล
 
นสภ.ปัญจพล
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


Joined: 03 ธันวาคม 2007
Online Status: Offline
Posts: 20
Posted: 11 มกราคม 2008 เวลา 16:05 | IP Logged Quote นสภ.ปัญจพล

3. ในการเปลี่ยนมาใช้ยา Depakine®  รูปแบบ syrup มีวิธีการปรับขนาดยาอย่างไร

             การเปลี่ยนมาใช้ยา รูปแบบ syrup ควรใช้ในกรณีผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาเม็ด ได้ โดยขนาดยาตามขนาดยาที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการชักได้โดยใช้สามารถใช้แบบ equivalent dose กับยารูปแบบออกฤทธิ์ช้า Depakine® Chrono หรือ ยา Depakine® enteric-coated tablet ได้ แต่อย่างไรก็ตามควรประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยเพี่อปรับเพิ่มล ดขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย ซึ่งในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่ควรใช้ยารูปแบบออกฤทธิ์ช้า

Back to Top View นสภ.ปัญจพล's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.ปัญจพล
 

หากคุณต้องการตอบกลับกระทู้นี้คุณควรจะต้อง login
หากคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณควรจะ ลงทะเบียน

  ReplyPost
Printable version Printable version

ย้ายไปที่
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum