คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดนโยบายการประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละงานจัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผู้บริหารทุกสิ้นเดือน ซึ่งในช่วงแรกกำหนดให้มีประมาณ 2-3 ดัชนี งานการเงินและพัสดุ ได้กำหนดขึ้นงานละ 3 ดัชนี ดังนี้


ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการเงิน
ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลลัพท์ที่ได้ เกณฑ์มาตรฐาน
1 ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนด นับจำนวนเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่เกินกำหนด เปรียบเทียบกับจำนวนเอกสารการเบิกจ่ายทั้งหมด โดยสรุปเป็นรายเดือน ร้อยละของเอกสารที่เบิกจ่ายเกินกำหนดเวลา - เอกสารที่คณะฯ สำรองจ่าย ให้เบิกจ่ายไม่เกิน 7 วันทำการ
- เอกสารที่คณะฯ ไม่สำรองจ่าย ให้เบิกจ่ายภายใน 45 วัน
- จำนวนเอกสารเบิกจ่ายที่เกินกำหนดเวลา ไม่ควรเกินร้อยละ 10
2 ความถูกต้องในการตรวจสอบเอกสาร นับจำนวนฎีกาที่กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวรส่งคืนเพื่อแก้ไข เปรียบเทียบกับจำนวนฎีกาที่ส่งเบิกทั้งหมด โดยสรุปเป็นรายเดือน ร้อยละของความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร - ความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร ไม่ควรเกินร้อยละ 15
3 ความสามารถในการติดตามลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
  3.1 จำนวนลูกหนี้ที่เกินกำหนด นับจำนวนลูกหนี้ที่เกินกำหนดทั้งหมด ณ วันสิ้นเดือน เปรียบเทียบกับจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดที่จ่ายภายในเดือนนั้น ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่เกินกำหนดต่อเดือน - จำนวนลูกหนี้ที่เกินกำหนดต่อเดือน ไม่ควรเกินร้อยละ 20
  3.2 จำนวนวันเกินกำหนดรวมของลูกหนี้ที่เกินกำหนดทั้งหมด นับจำนวนวันที่เกินกำหนดของลูกหนี้แต่ละรายรวมกัน จำนวนวันของลูกหนี้เกินกำหนดต่อเดือน - จำนวนวันของลูกหนี้เกินกำหนดต่อเดือน ไม่ควรเกิน 1 เดือน
  3.3 จำนวนวันเฉลี่ยของลูกหนี้เกินกำหนด นับจำนวนวันที่เกินกำหนดของลูกหนี้แต่ละรายรวมกัน แล้วนำมาเฉลี่ยโดยจำนวนลูกหนี้ที่เกินกำหนดทั้งหมด จำนวนวันเฉลี่ยของลูกหนี้เกินกำหนดต่อเดือน - จำนวนวันเฉลี่ยของลูกหนี้เกินกำหนดต่อเดือน ไม่ควรเกิน 15 วัน
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลลัพท์ที่ได้ เกณฑ์มาตรฐาน
1 ความสามารถในการจัดซื้อวัสดุภายในเวลาที่กำหนด นับจำนวนการจัดซื้อวัสดุที่เกินกำหนดเวลา เปรียบเทียบกับจำนวนการจัดซื้อวัสดุทั้งหมดในเดือนนั้น ร้อยละของจำนวนการจัดซื้อวัสดุที่เกินกำหนดเวลา - ระยะเวลาการจัดซื้อวัสดุ ไม่ควรเกิน 7 วันทำการ
- จำนวนการสั่งซื้อวัสดุที่เกินกำหนดเวลา ไม่ควรเกินร้อยละ 10
2 ความสามารถในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายภายในเวลาที่กำหนด นับจำนวนเอกสารการเบิกจ่ายที่เกินกำหนดเวลา เปรียบเทียบกับจำนวนเอกสารทั้งหมดที่จัดทำในเดือนนั้น ร้อยละของเอกสารการเบิกจ่ายที่เกินกำหนดเวลา - ระยะเวลาในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ควรเกิน 7 วันทำการ
- จำนวนเอกสารการเบิกจ่ายที่เกินกำหนดเวลา ไม่ควรเกินร้อยละ 10
3 ความสามารถในการจัดซื้อพัสดุให้ตรงตามความต้องการ นับจำนวนครั้งที่จัดซื้อพัสดุผิดพลาด เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งที่จัดซื้อพัสดุทั้งหมดในเดือนนั้น ร้อยละของความผิดพลาดในการจัดซื้อพัสดุ - ความผิดพลาดในการจัดซื้อพัสดุ ไม่ควรเกินร้อยละ 5