การยืมเงินทดรองจ่าย

1.  ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้ในกรณีต่อไปนี้

     1.1    ค่าเดินทางไปราชการ

     2.2    ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา

     3.3    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ ค่าสอนพิเศษ

     4.4    กรณีจำเป็นอื่น ๆ แล้วแต่หัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร

2 ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย สามารถยืมเงินทดรองจ่ายคณะฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าเกินกว่านี้ ให้ยืมเงินที่กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

3ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายจัดทำสัญญายืมเงิน ยื่นต่อการเงินคณะฯ เพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ต้องการรับเงิน โดยให้ระบุวันที่ที่ต้องการรับเงินในสัญญายืมเงินด้วย

4ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย จัดทำ สัญญายืมเงิน  และแนบเอกสารประกอบสัญญายืมเงิน ดังนี้

     4.1    การเดินทางไปราชการ ให้แนบ

              -  สำเนาขออนุมัติไปราชการที่อนุมัติแล้ว

              -  สำเนาหนังสือเชิญประชุม โครงการประชุม กำหนดการประชุม หรือโครงการจากหน่วยงานต้นเรื่อง

     4.2    โครงการประชุม อบรม สัมมนา ให้แนบสำเนาโครงการประชุมที่อนุมัติแล้ว

     4.3    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ ค่าสอนพิเศษ และกรณีอื่น ๆ ให้แนบ

              -   บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน

              -   ประมาณการค่าใช้จ่าย

5.  ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย จัดทำเอกสารและส่งใช้เงินยืมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นงานราชการ

6 ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายส่งใช้เงินตามสัญญายืมเดิมให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีสิทธิยืมเงินครั้งต่อไปได้