การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 1. การขออนุมัติปฏิบัติงาน (ให้ขออนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนการปฏิบัติงาน)

            1.1  ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทำ บันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยระบุวันที่ เวลา และรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

            1.2  เสนอผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หรือหัวหน้าโครงการ แล้วแต่กรณี

            1.3  เสนอรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง

            1.4  เสนออนุมัติต่อคณบดี

 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ขออนุมัติ

            2.1  ลงชื่อใน ใบลงเวลา ตามเวลาที่ปฏิบัติงานจริงเป็นชั่วโมง (ให้ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานฯ 1 คน เป็นผู้ลงชื่อผู้ตรวจ)

            2.2  ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและสรุปจำนวนเงิน ใน หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ให้หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หรือหัวหน้าโครงการ ที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานฯ เป็นผู้ควบคุมลงนามผู้รับรอง)

 3. การเบิกจ่ายเงิน (ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากการปฏิบัติงาน)

            3.1  จัดทำ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมแนบ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

            3.2  เสนอผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หรือหัวหน้าโครงการ แล้วแต่กรณี

            3.3  เสนอรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง

            3.4  เสนออนุมัติต่อคณบดี

            3.5  ส่งเบิกเงินที่งานการเงินคณะฯ

 

 

มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

                 ด้วย กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536 และได้ปรับอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันปกติชั่วโมงละ 50 บาท และวันหยุดชั่วโมงละ 60 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะฯ ได้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้

1.   ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดทำขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.   ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดทำขออนุมัติเบิกและส่งเบิกเงินภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ปฏิบัติงาน หรือวันสิ้นเดือนที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่ขออนุมัติเป็นรายเดือน) พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดยผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงานย่อย หรือหัวหน้าโครงการ

3.   อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้ปัดทิ้ง ดังนี้

-          วันปกติ ชั่วโมงละ 50 บาท วันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง

-          วันหยุด ชั่วโมงละ 60 บาท วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง

4.   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาในวันเดียวกัน ให้นับเวลาทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินค่าตอบแทนสำหรับวันนั้น

5.   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

6.   ให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานย่อย ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเข้มงวดตามเวลาปฏิบัติงานจริง และลงชื่อตรวจสอบในใบลงเวลา

7.   การรับรองการปฏิบัติงาน ถ้าปฏิบัติงานหลายคน ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง แต่ถ้าปฏิบัติงานคนเดียว ให้รับรองตนเอง

8.   สำหรับโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่มีการจัดทำประกาศอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นของตนเอง  ให้แก้ไขปรับปรุงประกาศใหม่ตามความเหมาะสม

9.   การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของคณะเภสัชศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550