คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
e-mail : jarupav@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 6205
โทรศัพท์ : 0-5596-3737
รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
e-mail : piyamethd@gmail.com
ห้องทำงาน : ภ 6204
โทรศัพท์ : 0-5596-3683
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
e-mail : kwanchair@hotmail.com
ห้องทำงาน : ภ 2205
โทรศัพท์ : 0-5596-1812
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
e-mail : tasanap@nu.ac.th ,tasanap@yahoo.com
ห้องทำงาน : ภ 2106
โทรศัพท์ : 0-5596-1877
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ การศึกษา
รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
e-mail : aurasorns@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 2106
โทรศัพท์ : 0-5596-1872
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
e-mail : daraneerx@hotmail.com
ห้องทำงาน : ภ 6204
โทรศัพท์ : 0-5596-1870
โทรสาร : 0-5596-3731
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
e-mail : paveenasonthi@hotmail.com
ห้องทำงาน : ภ 2308
โทรศัพท์ : 0-5596-3674
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา
ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
e-mail : apirukw@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 2206
โทรศัพท์ : 0-5596-1821
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ
ดร.ภญ.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
e-mail : nutsawadeea@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 2105
โทรศัพท์ : 0-5596-1869
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรพิเศษ
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
e-mail : yuth_pu@hotmail.com
ห้องทำงาน : ภ 2206
โทรศัพท์ : 0-5596-1814

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2563

ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เวลา สถานที่
1/2563 กุมภาพันธ์ - กุมภาพันธ์ 2563 - ห้องรับรองคณบดี
2/2563 เมษายน - เมษายน 2563 - ห้องรับรองคณบดี
3/2563 มิถุนายน - มิถุนายน 2563 - ห้องรับรองคณบดี
4/2563 สิงหาคม - สิงหาคม 2562 - ห้องรับรองคณบดี
5/2563 ตุลาคม - ตุลาคม 2563 - ห้องรับรองคณบดี
6/2563 ธันวาคม - ธันวาคม 2563 - ห้องรับรองคณบดี

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เวลา สถานที่
1/2562 มกราคม จันทร์ 21 มกราคม 2562 10.00 น. ห้องรับรองคณบดี
2/2562 มีนาคม พุธ 27 มีนาคม 2562 10.00 น. ห้องรับรองคณบดี
3/2562 พฤษภาคม จันทร์ 20 พฤษภาคม 2562 10.00 น. ห้องรับรองคณบดี
4/2562 มิถุนายน จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี
5/2562 สิงหาคม จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี
6/2562 ตุลาคม จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี
7/2562 ธันวาคม จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 10.00 น. ห้องรับรองคณบดี