คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
e-mail : jarupav@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 6205
โทรศัพท์ : 0-5596-3737
รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
e-mail : piyamethd@gmail.com
ห้องทำงาน : ภ 6204
โทรศัพท์ : 0-5596-3683
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
e-mail : kwanchair@hotmail.com
ห้องทำงาน : ภ 2205
โทรศัพท์ : 0-5596-1812
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
e-mail : tasanap@nu.ac.th tasanap@yahoo.com
ห้องทำงาน : ภ 2106
โทรศัพท์ : 0-5596-1877
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
e-mail : aurasorns@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 2106
โทรศัพท์ : 0-5596-1872
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
e-mail : daraneec@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 6204
โทรศัพท์ : 0-5596-1870
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
e-mail : paveenasonthi@hotmail.com
ห้องทำงาน : ภ 2308
โทรศัพท์ : 0-5596-3674
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ผศ.ดร.ภก. อัษฎางค์ พลนอก
e-mail : assadangp@yahoo.com
ห้องทำงาน : ภ 2106
โทรศัพท์ : 0-5596-1879
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
e-mail : patcharaporns@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 2205
โทรศัพท์ : 0-5596-1830
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี
e-mail : psutthatip@hotmail.com
ห้องทำงาน : ภ 2105
โทรศัพท์ : 0-5596-1868,3717
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช
e-mail : netiw@nu.ac.th netiw@yahoo.com
ห้องทำงาน : ภ 2106
โทรศัพท์ : 0-5596-1880

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
e-mail: chuanchomt@yahoo.com
ห้องทำงาน : ภ 2307
โทรศัพท์ : 0 5596 1835

ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
e-mail : soravootr@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 2106
โทรศัพท์ : 0-5596-1877
ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
e-mail : ornratl@gmail.com
ห้องทำงาน : ภ 2205
โทรศัพท์ : 0-5596-1800
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
นายปวรวรรชร์ ทองคำ
e-mail : paworawatt@nu.ac.th
ห้องทำงาน : ภ 6105
โทรศัพท์ : 0-5596-3709

กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

ครั้งที่ วัน วันที่ ประจำเดือน เวลา หมายเหตุ
1/2564 จันทร์ 25 มกราคม 12.00 น.  
2/2564 จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 12.00 น.  
3/2564 จันทร์ 22 มีนาคม 12.00 น  
พิเศษ 1/2564 พฤหัสบดี 1 เมษายน 12.00 น. ตัดเกรดฝึกงานบริบาล
4/2564 จันทร์ 19 เมษายน 12.00 น. ตัดเกรด
5/2564 จันทร์ 17 พฤษภาคม 12.00 น. ตัดเกรดฝึกงานวิชาชีพ
6/2564 จันทร์ 21 มิถุนายน 12.00 น.  
7/2564 - - สิงหาคม 12.00 น.  
8/2564 - - กันยายน 12.00 น.  
9/2564 - - ตุลาคม 12.00 น.  
10/2564 - - พฤศจิกายน 12.00 น.  
11/2564 - - ธันวาคม 12.00 น.  

กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2563

ครั้งที่ วัน วันที่ ประจำเดือน เวลา หมายเหตุ
1/2563 จันทร์ 20 มกราคม 12.00 น.  
2/2563 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 12.00 น.  
3/2563 จันทร์ 16 มีนาคม 12.00 น ตัดเกรดฝึกงาน
4/2563 จันทร์ 20 เมษายน 12.00 น. ตัดเกรด
5/2563 จันทร์ 18 พฤษภาคม 12.00 น.  
6/2563 - - มิถุนายน 12.00 น.  
7/2563 - - กรกฏาคม 12.00 น.  
8/2563 - - สิงหาคม 12.00 น.  
9/2563 - - กันยายน 12.00 น.  
10/2563 - - ตุลาคม 12.00 น.  
11/2563 - - พฤศจิกายน 12.00 น.  
12/2563 จันทร์ 21 ธันวาคม 12.00 น.  

กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

ครั้งที่ วัน วันที่ ประจำเดือน เวลา หมายเหตุ
1/2562 จันทร์ 21 มกราคม 12.00 น.  
2/2562 จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 12.00 น.  
3/2562 พุธ 27 มีนาคม 12.00 น. ตัดเกรดปี 5-6
4/2562 จันทร์ 29 เมษายน 12.00 น. ตัดเกรดปีอื่นๆ
5/2562 จันทร์ 20 พฤษภาคม 12.00 น.  
6/2562 จันทร์ 24 มิถุนายน 12.00 น.  
7/2562 จันทร์ 22 กรกฎาคม 12.00 น.  
8/2562 จันทร์ 26 สิงหาคม 12.00 น.  
9/2562 จันทร์ 23 กันยายน 12.00 น.  
10/2562 จันทร์ 28 ตุลาคม 12.00 น.  
11/2562 พุธ 13 พฤศจิกายน 12.00 น. ตัดเกรด
12/2562 จันทร์ 16 ธันวาคม 12.00 น.  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ปี 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11_2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12_2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ปี 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12_2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563