วช. และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย จัดให้มีการสัมมนาวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์กา Read more

30 total views, 1 views today