วช. และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย จัดให้มีการสัมมนาวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์กา Read more

9 total views, no views today

การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academic Forum: In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุม Read more

34 total views, no views today

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด Read more

45 total views, no views today