การขอใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม”

สำหรับผู้ที่ต้องการขอใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม”
“Digital Health Pass” ✅เพื่อเข้าสถานศึกษา/ สถานที่ทำงาน หรือเหตุผลอื่นๆ สามารถติดต่อขอรับแบบรับบรอง
โดย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมุชมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดำเนินการผ่านทาง Line Official ของร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.น. โดยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

361 total views, 2 views today