รศ.ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี รับสมัครนิสิตทุนบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)

สำหรับท่านที่สนใจ สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (Master of Science Program in Pharmacology and Biomolecular Sciences)
………………………………………

จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนี้มุ่งส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยศาสตร์ทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลในมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมวิทยาการความก้าวหน้า และการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิจัยในสาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล มีทักษะและประสบการณ์ในการวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรของประเทศอย่างยั่งยืน

     แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
     แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต / วิชาเลือก 6 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 

อาจารย์ผู้ให้ทุน รศ.ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Pharmacokinetics & Toxicokinetics, Toxicology, Computational Pharmacology & Toxicology สามารถดูรายละเอียด คลิก

302 total views, 2 views today