ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ รับสมัครนิสิตทุนบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)

สำหรับท่านที่สนใจ สมัครเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences)
………………………………………

จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ที่ครอบคลุมศาสตร์หลากหลายสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางการแพทย์ ผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคมและหรือเภสัชกรรมคลินิกที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ และ/หรือสาธารณสุขของประเทศ มุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันกันนานาประเทศ

หลักสูตรนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น สร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งยังมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์กับศาสตร์อื่น เชื่อมโยงบูรณาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

แบบ 1.1 จบปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 จบปริญญาตรี
ต่อ ปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 

สำหรับท่านที่สนใจ สมัครเรียน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรพหุวิทยาการ): Doctor of Philosophy Program in Biomedical Engineering (Multidisciplinary)
………………………………………

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการในลักษณะ พหุสาขาวิชาการกับสหวิทยาการด้านวิศวกรรมชีวเวช อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องและเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้หลากหลายอันเป็นส่วนสำคัญที่ รวบรวมองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อมาใช้ ในการค้นหาพัฒนานวัตกรรม และวิวัฒนาการต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน สุขภาพและคุณภาพชีวิต ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

เพื่อ อบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับงานด้านวิศวกรรมชีวเวช ด้านการแพทย์และระบบ สาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตอบสนองความต้องการบุคลากรจากหน่วยงานราชการ ทั้งด้าน การศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข ฯลฯ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้รอบ 6 ด้านที่หลากหลายในศาสตร์วิศวกรรมชีวเวช และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำเสนอ หรือออกแบบพัฒนา อุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย หรือบำบัดรักษา ฟื้นฟู หรือการป้องกันโรคต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิผล

แบบ 1.1 จบปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น)
แบบ 1.2 จบปริญญาตรี
ต่อ ปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต (ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น)

อาจารย์ผู้ให้ทุน ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

363 total views, 2 views today