รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช รับสมัครนิสิตทุนบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท)

สำหรับท่านที่สนใจ สมัครเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences)
………………………………………

จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ที่ครอบคลุมศาสตร์หลากหลายสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางการแพทย์ ผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคมและหรือเภสัชกรรมคลินิกที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ และ/หรือสาธารณสุขของประเทศ มุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันกันนานาประเทศ

หลักสูตรนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น สร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งยังมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์กับศาสตร์อื่น เชื่อมโยงบูรณาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

แบบ 1.1 จบปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 จบปริญญาตรี 
ต่อ ปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

สำหรับท่านที่สนใจ สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
………………………………………

จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนี้ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างงานวิจัยสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่ระดับสากล โดยนำความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย ตลอดจนองค์ความรู้ทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท รวมทั้งสาขาวิชาทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์อื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยพัฒนายา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม

แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต / วิชาเลือก 9 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

สำหรับท่านที่สนใจ สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Master of Science Program in Cosmetic Sciences)
………………………………………

จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีเรียนสะสมหน่วยกิต ในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อการผลิตงานวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อนำไปใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม

แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต / วิชาเลือก 9 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้ให้ทุน รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Pharmaceutics, Cosmetic Sciences, Product development, Drug delivery system, Topical formulation และ Clinical trial สามารถดูรายละเอียด คลิก

305 total views, 3 views today