ขอแสดงความยินดี นายพงษ์ธัช โชคพนารัตน์ : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ด้วยการนำเสนอผลงาน “การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแดงหลังจากการกำจัดขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดกัญชงและใบบัวบก”

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Cosnat) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ภก.อรรถวิทย์ สมศิริ ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 29 มีนาคม 2565

……………………………………………………………………………………………………..

เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ จากนายพงษ์ธัช โชคพนารัตน์
โดยมีคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทางคลื่น F.M. 107.25 MHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

170 total views, 2 views today

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: