ขอแสดงความยินดี นายพงษ์ธัช โชคพนารัตน์ : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับบภาคเหนือตอนล่าง นิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ด้วยการนำเสนอผลงาน “การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแดงหลังจากการกำจัดขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดกัญชงและใบบัวบก”

ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ดีเด่น
ระดับบภาคเหนือตอนล่าง ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

…………………………………………………………..

ขอขอบคุณ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Cosnat)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ภก.อรรถวิทย์ สมศิริ

203 total views, 3 views today

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: