ขอแสดงความยินดี นสภ.ธีรณัฐ โพธิ์รุ่งเรือง : นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่ได้รับรางวัล ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 จากการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

283 total views, 1 views today

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: