อธิการบดีพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนปัญหาที่บุคลากรต้องการทราบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

172 total views, 1 views today