แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2/2562

1. แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2/2562 

 

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
Sports and Exercises
180111 เภสัชเวท 1
Pharmacognosy I
180131 การสืบค้นข้อมูลและชีวสถิติเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Information Searching and Basic Biostatistics for Health Sciences
180141 เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Professional Experience I
256121 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
256343 เคมีเชิงฟิสิกส์และการน าไปประยุกต์ใช้
Physical Chemistry and Applications
413100 สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 1
Human Medical Physiology I

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ***
Civilization and Local Wisdom
001278 ชีวิตและสุขภาพ ****
Life and Health
199201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 1
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Communicative English for Specific Purpose
199222 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
411212 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
413222  สรีรวิทยาการแพทย์ 2
Medical Physiology II

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
199302 เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
199312 เภสัชเวทสำหรับเภสัชศาสตร์1
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
199322 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
199332 เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
*199452 เภสัชบำบัดประยุกต์ 1
Applied Pharmacotherapeutics I
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
412312 จุลชีววิทยาทางการแพทย์2
Medical Microbiology II

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
*199441 เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน
Public Health Experience in Community
**199442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
Laws in Pharmacy
199443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacoepidemiology
199444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
Professional Ethics
199445 การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ
Quality Management in Health Care Organization
199446 การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาทเภสัชกร
Pharmacy Administration and Pharmacist Role
199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับบริบาลเภสัชกรรม
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical
Care
**199551 เภสัชบำบัดประยุกต์ 3
Applied Pharmacotherapeutics III

 

ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2562
199553 บทนำสู่ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
199555 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
Pharmacy Training II
199591 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis
199555 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
Pharmacy Training II
**xxxxxx เลือกเสรี
Free Elective

 

142 total views, 4 views today