สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สวก. ปี 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สวก. ปี 2564 โดยกำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 2 กรอบ ประกอบด้วย
1. กรอบเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. กรอบสมุนไพรไทย
ทั้งนี้ อาจารย์/นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2564 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยได้ ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

http://www.arda.or.th/public_pmu/index.php

 

75 total views, 1 views today