สกสว. เปิดรับโครงการ Global Partnership ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สกสว. เปิดรับโครงการ Global Partnership ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน 4 Platform 13 Program เรื่อง การปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes) โดยมีเป้าหมายหลักและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลกที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศผ่านการยกระดับความร่วมมือด้าน อววน. กับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศและในระดับหน่วยงาน
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ ผ่านยกระดับความร่วมมือด้าน อววน. กับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศและในระดับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอแผนงาน Global Partnership ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่ //www.tsri.or.th และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ lunthrima@trf.or.th และ Premsak@trf.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

33 total views, 2 views today