การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academic Forum: In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academic Forum: In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ Higher Education and Sustainable Development: Facing Realities and Implementing Change ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมที่ https://mis-services.ku.ac.th/ku77th/

กำหนดการส่งแบบตอบรับ: ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณนีรชา กลันทะกะสุวรรณ โทร. 02-942-8725

52 total views, 1 views today