บพท.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่องดังนี้

  1. ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
  3. มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตเชิงพื้นที่และประเด็นสอดคล้องกับเป้าหมาย OKR ตามยุทธศาสตร์ อววน. ในแพลตฟอร์มที่ 4 โปรแกรมที่ 13 และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทชาติที่เกี่ยวข้อง
การส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
1. ประกาศทุนวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th
2. สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrms.go.th
3. ขอให้ผู้เสนอโครงการนำเสนอเอกสารข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563
4. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

หมายเหตุ : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวตวงพร ปานอุทัยและนางสาวมัตติกา ปรมาธิกุล ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2298 0611 ต่อ 205 หรือ 207 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรือที่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ : PMUAUNIT@gmail.com
ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ //www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

44 total views, 2 views today