ทุนการศึกษา ระดับ ป โท และ/หรือ ป เอก ปีการศีกษา 2563

ทุนการศึกษา ระดับ ป โท และ/หรือ ป เอก ปีการศีกษา 2563

  • ทุนค่าครองชีพและ/หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ส่ง transcript และประวัติ (CV) ที่ nanteetipl@nu.ac.th
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ โทร 088-2804301

ปริญญาโทวทม. เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

    • คุณสมบัติ จบ/กำลังจะจบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และมีเกรดเฉลี่ย > 3.00

ระดับปริญญาเอกปรด. เภสัชศาสตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences)

    • จบ/กำลังจะจบ ป.โท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และมีเกรดเฉลี่ย ป.ตรี > 3.00 และเกรดเฉลี่ย ป.โท > 3.25 (ถ้ามี)

106 total views, 1 views today