กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบการวิจัย:
   1. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
   2. โครงการวิจัยนวัตกรรมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเชิงป้องกันหรือรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีข้อมูลผลการวิจัยพร้อมต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม
   3. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) / โรคสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการบำบัดโรคและลดความเสี่ยงการเกิดโรค
   4. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุขหรือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
   5. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประชาชน เช่น การผลิต การบริการ application การออกสู่ตลาด และการกระจายสินค้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่

11 total views, 2 views today