วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) อีกทั้งวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่มที่ 2

โดยมีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/jpr2r/index.html

21 total views, 3 views today