สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ.

จึงขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายัง สทศ. ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/16981

27 total views, 1 views today