โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบงานวิจัย :

– เกษตรกรรมและอาหาร
– ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ
– ด้านวิสาหกิจชุมชน
– ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง
– ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสรรค์การเรียนรู้

กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.research.nu.ac.th/th/public/pages_fund.php?NT=fund&P=280

21 total views, 2 views today