โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบงานวิจัย :

-อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
– อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
– อุตสหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
– อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
– อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
– อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
– อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
– อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
– อุตสาหกรรมดิจิตอล
– อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.research.nu.ac.th/th/public/pages_fund.php?NT=fund&P=281

17 total views, 2 views today