ทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้

1.กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบบริหารโครงการวิจัย
2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา ดังนี้
– บันทึกขอส่งข้อเสนอการวิจัย หากขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน และผลการดำเนินโครงการวิจัยย้อนหลัง 3 ปี (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกขอส่งข้อเสนอการวิจัย)
– แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (Nu.01)
– แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (Nu.02)
– สำเนาใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัย หรือ บันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) (หากดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวในจริยธรรมการวิจัย)
– Check list for proposal จำนวน 1 ชุด
3. เสนอเอกสารทั้งหมดผ่านคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำคณะ เพื่อลงนามผ่านผู้ประสานงานวิจัยประจำคณะ
4. ส่งเอกสารทั้งหมดมายังกองการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กองการวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการนำข้อเสนอโครงการวิจัยของท่านไปพิจารณาในปีงบประมาณถัดไป

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
นางสาวธีราพร ขวัญคง โทรศัพท์ 8614

สามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ที่ http://www.research.nu.ac.th/th/service/c-step.php?fbclid=IwAR1tkJOiClvBz8dqG96GsMTnM9gxHLtS6iSQ9oUS13IB5Zv7SE9-xELz7xk

102 total views, 2 views today