บรรยากาศเริ่มต้นการสอบปลายภาควันแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีแนวทางการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้มีการสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์
ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ได้ปฏิบัติตามอย่าเคร่งครัด การจัดสอบปลายภาคของทางคณะฯ
มีรูปแบบการสอบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรายวิชา มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับคณะกรรมการคุมสอบ
พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ตลอดระยะเวลาการจัดสอบ

178 total views, 2 views today