สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
ปวรวรรชร์ ทองคำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: paworawatt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3709

งานธุรการ

หัวหน้างานธุรการ
อรัญญา อินทโชติ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน:ภ.6205
e-mail: aranya_in@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์:0 5596 3603
กมลณิชา ฉิมแย้ม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: sanya_chim@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3648
ณัฐวรรณ สถานทุง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: เลขานุการภาควิชาฯ
ห้องทำงาน: ภ.2106
e-mail: nattawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3619
นงนุช โมราราย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัิติงาน: เลขานุการภาควิชาฯ
ห้องทำงาน: ภ.2205
e-mail: nongnuch_morarai@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3656
นัฐรดา กันแตง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัิติงาน: เลขานุการภาควิชาฯ
ห้องทำงาน: ภ.2105
e-mail: bright_blue.31@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3618
วิภารัตน์ ครุฑถ้วย
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: wiparat_2520@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3610
วิรัญชนา สุขเมือง
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: wirunchanas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3610
ศศิลดา ตายา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัิติงาน: เลขานุการภาควิชาฯ
ห้องทำงาน: ภ.2205
e-mail: –
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3656

งานการเงินและพัสดุ

    
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
นารีรัตน์ พัดเย็นสุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: naree_phat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3705
โชษิตา ต่อทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ห้องทำงาน: ภ.6108
e-mail: chosita_sai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3614
ณิชกุล คงชู
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: nichakulk@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3640
วิไลกานต์ เขื่อนยัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: pla46270168@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3641
พิไลวรรณ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: pilaiwanch@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3704
วัลลพ ช้างไผ่
ตำแหน่ง:นักวิชาการพัสดุ
ห้องทำงาน: ภ.6108
e-mail: wanlopc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3614
นิตจญา แป้นเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ห้องทำงาน: ภ.6108
e-mail: nitjaya_nid@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3733

งานนโยบายและแผน

หัวหน้างานนโยบายและแผน
มหัทธนา คลังสมบัติ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: mahatthanak@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3703
นันท์นภัส นาคเอม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน:ภ.6105
e-mail: tanawan_t@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3706
ปวีณ เทพอุโมงค์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน:ภ.6105
e-mail: pawint@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3707

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา
สุรินทร์ นิลาพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: surin_nilapan@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3702
จิตตรีพร คล้ายแท้
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: jitteepornt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3647
จุฑามาศ คัมภีรพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: juthamas_tka@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3601
บุญภา หลักทรัพย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน:ภ.6105
e-mail: boonpal@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3666
ปัทมา จันทราคีรี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: pattamat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3647
วิเรืองลอง ปัญญาอินทร์
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
ห้องทำงาน:ภ.1201
e-mail: wiruangrongn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3666
สรัสวดี ชัยรัตน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: sabyedeepaw@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3700
ชัชชญา ชัชชวลิตสกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: chatchayac@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3637

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้างานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ธเรศ แก้วบวรรัตน์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: tarestk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3765
ศรีสัจจา เปาจีน
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: srisatjap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3701

งานห้องปฏิบัติการ

หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
กิตติ ปานมณี
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ห้องทำงาน: ภ.3205
e-mail: acetone45@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3624
ณัฏฐพัชร เศรษฐกุลวัชร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานธุรการงานห้องปฏิบัติการ , การจัดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับ ป.ตรี
ห้องทำงาน: ภ 6105
e-mail: thipphawanp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3610
ปาน สถานทุง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานปฎิบัติการทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ห้องทำงาน: ภ.5101
e-mail: pan-bi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3630
  
ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานประสานงานวิจัยฯ
ห้องทำงาน: ภ.6105
e-mail: sirintipi@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3650
สกาวรัตน์ ทับทองหลาง
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานปฏิบัติการทางเภสัชเคมี
ห้องทำงาน: ภ.5201
e-mail: ksakaw@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3735
สมเกียรติ ใจพันธุ์
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ห้องทำงาน: ภ.5301
e-mail:somkietj1@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3632

งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิพัฒน์ สนั่นนาม
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: pipats11@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3635
ปภัสชญา ศรีพยัฆ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: paphatchayas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:0 5596 3616
เอกชัย คำหว่าง
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: ekkachaik@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:0 5596 3617
พุธิตา วงนะที
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: puthitaw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3600
เชื้อน ทิมเครือจีน
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือทั่วไป
ห้องทำงาน ภ.3102
e-mail: chean12@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3623
บุญเจิด บุญวังแร่
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: nongmono@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3708
วิษณุ มีพยุง
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ห้องทำงาน:ภ.4103
e-mail: visanum@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3657
สมบัติ หนูบ้านยาง
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ห้องทำงาน: ภ.1205
e-mail: sombutn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3636
บุญลอย พรามนาค
ตำแหน่ง: คนสวน
ห้องทำงาน: ภ.3102
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3623
ฉลอง อ่ำอำไพ
ตำแหน่ง: คนสวน
ห้องทำงาน: ภ.3102
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3623
เอกชัย ก้อนคง
ตำแหน่ง: คนสวน
ห้องทำงาน: ภ.3102
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 3623
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม
ตำแหน่ง :ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ห้องทำงาน: สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
e-mail: sutthinee.deaw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8801, 8802
พิเชษฐ์ กิติคุณ
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน: สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
e-mail: cosnat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8805
สุภาพร ทวนทัย
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน: สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
e-mail: cosnat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8805
กชมน อินเกต
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
e-mail: kotchamoni@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8773
ภัณฑิรา แผ่นทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
e-mail: phanthirap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8655, 8809
วนารี รักประชา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
e-mail: wanareer@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8802
วริศรา พาศรี
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
e-mail: warisarap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8801
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
อ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
e-mail: chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 1835
ภก.กฤษฎิ์ วัฒนธรรม
ตำแหน่ง :เภสัชกรประจำร้านยา
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: k.wattanathum@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
ภญ.โฉมคนางค์ ภูมิสายดร
ตำแหน่ง :เภสัชกรประจำร้านยา
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: chomkanangp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
ภญ.นุตชนิตต์มน สุวรรณประเสริฐ
ตำแหน่ง :เภสัชกรประจำร้านยา
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: jibjib_oxy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
ภญ.ภูษณิศา คงวราคม
ตำแหน่ง :เภสัชกรประจำร้านยา
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: bryme.bryme@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
 
นพนันท์ บ่อแก้ว
ตำแหน่ง :นักวิชาการการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: jeab_ry@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
ปถวี บับภาบุญ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเภสัชกร
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: pattawee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
พรทิพย์ ฤทธิ์มั่น
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: ptip_so@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
อัญชัญ ยอดเกตุ
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093
วีรวิช เลือดทหาร
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเภสัชกร
ห้องทำงาน: สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1,2
e-mail: weerawitl@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5530 2093

 

 

4,877 total views, 3 views today