การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)
>การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2565 – 2569 (นำเข้า กก.บริหาร ก.พ. 2564)
– ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569
– กรอบโครงร่างแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 นำเข้า กก.บริหาร ก.พ. 2564
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
แผนด้านการอุดมศึกษา อว ปี 2564-2570
เอกลักษณ์นิสิต ม.นเรศวร 2562
แผนอัตรากำลังทดแทน 2565-2570

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
ตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 2
รายงานตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปีงบประมาณ 2563

 

1,219 total views, 5 views today