การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)
– ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
แผนด้านการอุดมศึกษา อว ปี 2564-2570
กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564
เอกลักษณ์นิสิต ม.นเรศวร 2562
แผนอัตรากำลังทดแทน 2565-2570

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
ตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 2
รายงานตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปีงบประมาณ 2563

 

1,373 total views, 1 views today