แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
ติดตามการรายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) รอบรายงานปีงบประมาณ 2562และรอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2562

 

694 total views, 4 views today