ปรัชญา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยึดมั่นในปรัชญาแห่งความเป็นเลิศทางปัญญา กล้าคิด กล้าทำ มีอิสระในการสร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและความสามัคคี


ปณิธาน

ยึดมั่นคุณธรรม ผู้นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ


นโยบาย

นโยบายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์

ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 21 มกราคม 2562

……………………………………………………………………

           

 จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยบริหารจัดการในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วน (partnerships) และการสร้างเครือข่าย (networking) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือ เพื่อผลิตบัณฑิต สร้างนวัตกรรมผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพระดับสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศ

 1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

บัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขาวิชา จะต้องเป็นไทต่ออวิชชา ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่เป็นไปตามปณิธานของคณะฯ และเป็นที่พึงพอใจ และความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน

 1. นโยบายด้านกิจการนิสิต

ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้นความรัก ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง

 1. นโยบายด้านการวิจัย

การวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ สังคม ประชาโลก ประสานภูมิปัญญาไทยให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาสู่สากล เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ  ทั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสี่ยง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 1. นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีทักษะตรงตามความต้องการของชุมชนในการเป็นผู้นำวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความรักองค์กร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 1. นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ

การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรการบริหาร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์การดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา เน้นความสามารถในการเข้าถึงแต่ละระดับและการนำไปใช้ ตลอดจนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และการติดต่อสื่อสาร

 

 1. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

สร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพด้านการเงินและงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเอง บนความโปร่งใส เน้นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนการเงินที่กำหนด  สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าประสงค์

 1. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถบรรลุประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

องค์กรหลักในการให้บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพร เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมแก่เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป  โดยสนองตอบความต้องการของสังคม

 1. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สร้างอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม สืบค้น ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และค่านิยมไทยที่ดีงามแก่นิสิตและบุคลากรของคณะ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 1. นโยบายด้านการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน การใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวมเป็นเอกลักษณ์องค์การ การเกิดนวัตกรรมของการปฏิบัติงานคุณภาพ

 1. นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาคมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อปรับระบบ รูปแบบการบริการวิชาการรวมทั้งการจัดการหลักสูตรให้บรรลุการพัฒนาทั้ง 4 ด้านคือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ/ปัญญา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

 1. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนัก และถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของบุคคลากรทุกภาคส่วน อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและต่อเนื่อง

 


ค่านิยม