วิสัยทัศน์

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนํา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ประชาคมนานาชาติสร้างสรรค์งานวิจัยและ นวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ จริยธรรม พร้อมเผชิญกับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นําไปสู่การต่อยอดหรือ ประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศได้
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในระดับต่างๆ ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ และสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ
2. สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศที่ยั่งยืน
3. เพื่อให้บริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศ ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์

1. การบริหารองค์กร ที่เน้นการเป็นองค์กรชั้นนําและได้รับการยอมรับ มีความโปร่งใส ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเกิดความร่วมมือ
2. การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ ด้วยระบบการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพ
3. การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศ ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ
5. การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ (คงเดิม ตามแผนยุทธฯ)
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564

989 total views, 1 views today