วิสัยทัศน์

“เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมเผชิญกับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ
2. สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นำไปสู่การต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564

1. การบริหารองค์กรที่โปร่งใส ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือ
2. การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศ ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ
5. การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
6. การทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564

578 total views, 4 views today