ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

ระบบ Admission กลาง โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-Net) โดยจะนำผลการทดสอบดังกล่าวมาเลือกคณะและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการโดยผ่านทางการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระบบรับตรง (โควต้า) มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
โครงการพิเศษ ดังนี้
– โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
– โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.)
– โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
– โครงการที่รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยานิพนธ์รุ่นเยาว์ (YSC)
– โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
– โครงการผู้ที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
– โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข


ระดับปริญญาโท-เอก

 การสอบคัดเลือก เป็นการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีการรับสมัครและสอบคัดเลือกปีละ 2 ครั้ง เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 โดยทางมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์จะดำเนินการจัดสอบเอง สามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

4,106 total views, 3 views today