ระดับปริญญาตรี
          1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 2 2560 2561 2562

          2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 2 2560 2561 2562

 

613 total views, 2 views today