ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 2 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 3 2560 2561 2562

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 2 2560 2561 2562

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 2 2560 2561 2562

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 2 2560 2561 2562

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2560 2561 2562
ภาคเรียนที่ 2 2560 2561 2562

287 total views, 2 views today