หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมหลักสูตรปรับปรุง พศ. 2555 รับนิสิตปีละ 100 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 6 ปี (238 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่ผลิตเภสัชกรให้สามารถเตรียมยา เลือกสรรยา ควบคุมและประกันคุณภาพ การบริการด้านยา โดยเน้นการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การคุ้มครองประชาชนในด้านยา รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ

 

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ฉบับเต็ม) ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (สำหรับนิสิตรหัส 57 เป็นต้นไป) ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

ค่าใช้จ่าย

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษาโดยประมาณสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ในภาคเรียนปกติ (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) โดยคำนวณระยะเวลา 9 เดือน สำหรับปีการศึกษา 2555
*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตาราง อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และไม่รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม

รายการ ชั้นปีที่ 1-6
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

27,000 บาท/ปี

รวมประมาณค่าใช้จ่าย = 97,500 บาท/ปี


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ระดับปริญญาตรี)

รับนิสิตปีละ 40 คน ใช้เวลาเรียน ตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี (133 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง และแก้ไขปัญหาด้านเครื่องสำอาง รวมถึงความสามารถในการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ฉบับเต็ม) วท.บ.
(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง)

ค่าใช้จ่าย

รายการ ชั้นปีที่ 1-4
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น 27,000 บาท/ปี

รวมประมาณค่าใช้จ่าย= 97,500 บาท/ปี

19,475 total views, 31 views today