สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี

สถานที่ติดต่อ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-8801, 0-5596-8655
email: cosnat@nu.ac.th

สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เป็นหน่วยงานความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะเภสัชศาสตร์

วิสัยทัศน์
ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานบริการวิชาการแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมถึงให้บริการด้านวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมอันเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
ร่วมผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง การวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มุ่งวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารใหม่ ๆ ออกสู่ผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการนำสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ในเครื่องสำอางอย่างมีคุณภาพ ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ การบริการวิชาการมุ่งเน้นการบริการวิชาการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการจัดตั้งหน่วยทดสอบมาตราฐานและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การบริการวิชาการ
มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยทดสอบมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการบริการวิชาการของศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
– การบริการทดสอบด้านประสิทธิภาพ
– การทดสอบทางคลินิก
– การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
– การทดสอบด้านความปลอดภัย
– การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
– การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
– การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์
– การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค

136 total views, 1 views today