ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

ลำดับ รายการ
แบบฟอร์ม: งานธุรการ
1 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
2 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
3 แบบฟอร์มขออนุญาตออกมหาวิทยาลัย
4 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
5 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
6 แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
7 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ
8 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
9 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
10 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ.2542
11 แบบฟอร์มการขอที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
12 แบบฟอร์มรายงานการสอนงานที่หน้างาน (on-the-job-training)
13 แบบฟอร์มการส่งแฟกซ์
14 แบบขอใช้บริการผลิตเอกสาร
15 แบบขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
16 แบบขอยกเลิกวันลา
17 คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
18 กต.1 ขอความอนุเคราะห์บันทึกวีดีทัศน์การเรียนการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
19 กต.2 ขอประเมินผลการสอนและ(เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
20 กต.3 ขอประเมินผลการสอนและ (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
21 กต.4 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)
22 ก.พ.อ.03 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
แบบฟอร์ม: งานบริการการศึกษา
1 ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนนอกตารางปกติ (มคอ.3)
2 ใบปะหน้าซองใส่ข้อสอบ
3 แบบฟอร์มส่งข้อสอบเก่าเข้าคลังข้อสอบคณะเภสัชศาสตร์
4 แบบส่งรายงานผลการเรียน (เกรด) เข้ากรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์
5 ปกชุดข้อสอบ [Thai (DOC)]  [Eng (PDF)]
6 แบบขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ  [Thai (DOC)]  [Eng (PDF)]
7 แบบรายงานนิสิตผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ
8 แบบรายงานพฤติกรรมระหว่างสอบ
9 checklist สำหรับผู้ออกข้อสอบ (Essay)
10 checklist สำหรับผู้ตรวจทานข้อสอบ (Essay)
11 checklist สำหรับผู้ออกข้อสอบ (MCQ)
12 checklist สำหรับผู้ตรวจทานข้อสอบ (MCQ)
13 แบบขอตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบคณะเภสัชศาสตร์
แบบฟอร์ม: งานการเงิน
1 รายงานเดินทางไปราชการ
2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5 ใบยืมเงิน
6 ใบสำคัญรับเงิน
7 บัญชีลงนามการปฎิบัติราชการ
8 แบบฟอร์มการเบิกนอกระบบ
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
10 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
11 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
12 ใบสำคัญจ่ายฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายนอก
13 ใบมอบฉันทะ
14 สัญญาค้ำประกัน
15 ใบคืนเงิน
16 การเทียบตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ
17 แบบฟร์อมขอเบิกสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ใบสมัครสมาชิกสโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ปัญหาที่พบบ่อยในการเบิกจ่ายเงิน
แบบฟอร์ม: งานพัสดุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ
2 ขออนุมัติซื้อ จ้างครุภัณฑ์
3 ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์
4 ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
5 ขั้นตอนการขอซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
6 บันทึกขออนมัตินำครุภัณฑ์ออกนอกมหาวิทยาลัย
7 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการปฏิบัติใสการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
9 หนังสือเวียนเรื่องแนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุ
10 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ ๒๕๖๒
แบบฟอร์ม: งานห้องปฏิบัติการ
1 ใบเบิกเครื่องแก้วและวัสดุวิทยาศาสตร์
2 ใบเบิกสารเคมี
3 ขออนุเคราะห์ใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และขอใช้ห้องปฏิบัติการ
4 ขอใช้ HPLC
5 ขออนุมัติเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
6 ตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
7 ชำระค่าเสียหายกรณีอุปกรณ์เครื่องแก้วหรือวัสดุวิทยาศาสตร์ชำรุดเสียหาย
8 รายงานค่าใช้จ่ายสารเคมีและเครื่องแก้ว
9 ขอรับรางวัล RPA
10 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
11 ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับบุคคลภายนอก
12 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
13 แบบสำรวจความเสี่ยงภัยในการทำงาน
14 แบบสำรวจความต้องการอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่จำเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
15 คู่มือการจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ
16 การจัดแยกของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว18ประเภท/ของเสียพิเศษ4ประเภท/ของแข็ง5ประเภท
17 การแยกประเภทของเสียอันตราย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ฉลากของเสียEtBr
19 ฉลากของเสียที่เป็นกรด
20 ฉลากของเสียที่เป็นเบส
21 ฉลากของเสียที่เป็นเกลือ
22 ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์
23 ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อินทรีย์/อนินทรียร์
24 ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม
25 ฉลากของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรีย์/อนินทีย์
26 ฉลากของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก
27 ฉลากของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ
28 ฉลากของเสียที่เป็นสารออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์
29 ฉลากของเสียที่เป็นสารรีดิวซ์ซิงเอเจนต์
30 ฉลากของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้
31 ฉลากของเสียที่เป็นน้ำมัน
32 ฉลากของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน
33 ฉลากของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำ
34 ฉลากของเสียที่เป็นสารไวไฟ
35 ฉลากของเสียที่มีสารทำให้ภาพคงตัว
36 ฉลากของเสียที่ระเบิดได้
37 ฉลากของเสียที่เป็นสารกัมมันตรังสี
38 ฉลากของเสียที่มีจุลินทรีย์
39 ฉลากของเสียที่เป็นขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว
40 ฉลากของเสียที่เป็นเครื่องแก้วหรือขวดสารเคมี
41 ฉลาก Toxic Waste สารพิษหรือสารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง
42 ฉลาก Organic Waste ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์หรือมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน
43 ฉลากขยะที่ปนเปื้อนสารเคมี
44 แบบฟอร์มขอยืมกุญแจตู้แช่แข็งลบ 80 องศาเซลเซียส
45 แบบฟอร์มการขอตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย
46 แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองฯ
47 หนังสือขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (COSNAT)
48 Requesting use of lab facilities and equipments
49 HPLC Request Form
50 Requesting use of lab facilities and equipments (COSNAT)
แบบฟอร์ม: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
2 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์คณะฯ
3 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุง แบบใหม่
4 ขอแจ้งเหตุขัดข้อง/ปัญหาการให้-รับบริการ
5 แบบขอใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษา
6 แบบฟอร์มขอใช้บริการหน่วยโสตทัศนูปกรณ์
7 แบบฟอร์มยืมวัสดุ,ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา
8 แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม/ตรวจสภาพสื่อโสตทัศนูปกรณ์
9 แบบฟอร์มใช้รถตู้คณะเภสัชศาสตร์
10 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง
11 แบบฟอร์มขออนุมัติถือครองกุญแจ
12 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมกุญแจ
13 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
14 ใบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรผ่านเข้า-ออกลานจอดรถคณะเภสัชศาสตร์่
15 Computer Service Request Form (English version)
16 ขอใช้บริการออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม: งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 แบบแสคงความประสงค์มอบทุนฯ

 

4,405 total views, 2 views today