ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

 

ลำดับ รายการ
1 ขออนุญาตลาป่วย
2 ขออนุญาตลากิจ
3 บันทึกข้อความทั่วไปสำหรับนิสิต
4 แบบสำรวจความต้องการลงรายวิชา
5 ขออนุญาตสอบนอกกำหนดการสอบ (สอบก่อนกำหนด)
6 ขออนุญาตสอบนอกกำหนดการสอบ (สอบช้ากว่ากำหนด)
7 แบบคำร้องสำหรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน
8 แบบฟอร์มยืมหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน/การสอบ กรณี ผู้ยืมทราบรายชื่อหนังสือล่วงหน้าแล้ว (ออนไลน์)
9 แบบยื่นความประสงค์ขอลงรายวิชาสำหรับนิสิตตกแผนการเรียน
10 แบบทักท้วงข้อสอบ
11 แบบขอสอบภายหลัง
12 แบบขอตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
13 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนน
14 แบบบันทึกจิตอาสา (กยศ.-กรอ.)
15 แบบขอไม่เข้าร่วมกิจกรรม
16 แบบคำร้องขอลาเรียน
17 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน
18 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต
19 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
20 แบบคำร้องทั่วไป
21 แบบแสคงความประสงค์มอบทุนฯ
22 แบบขอรับทุนการศึกษา (คณะ)
23 แบบขอรับทุนการศึกษา (มหาวิทยาลัย)
24 หนังสือรับรองรายได้ฯ (กยศ.102)
25 หนังสือแสดงความเห็นฯ (กยศ.103)
26 แบบขอกู้เกินหลักสูตร (กยศ.)
27 แบบบันทึกประวัตินิสิตฯ
28 แบบขอยืมถุงนอน
29 แบบขอยืมวิทยุสื่อสาร
30 แบบขอยืมใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษา
31 แบบรายงานข้อมูล (กยศ.108)
32 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
33 แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง HPLC
34 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมกุญแจ
35 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง
35 ขออนุเคราะห์ใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และขอใช้ห้องปฏิบัติการ

 

3,291 total views, 2 views today