สำนักงานเลขานุการคณะฯ

ประวัติสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 11 ตอนที่ 393 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2537

สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มีภารกิจในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 หน่วยงานหลักตามโครงการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานห้องปฏิบัติการ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในคณะเภสัชศาสตร์อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ งานพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 51 คน

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 20 กันยายน 2537 นางสาวพัชรี รอดมณี รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 12 ธันวาคม 2544 นางสาวพัชรี รอดมณี ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 – ปัจจุบัน นายปวรวรรชร์ ทองคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศบริการ ทำงานเป็นทีม พัฒนาองค์กร สู่สำนักงานมืออาชีพ

พันธกิจ
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 8 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต งานห้องปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และมุ่งการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบการให้บริการ เช่น การจัดทำรายละเอียดของงาน (Job Description) ขั้นตอนการทำงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ฯลฯ
2. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
4. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
5. การส่งเสริมความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสวัสดิการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เงินเพิ่มพิเศษ การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และกองทุนต่าง ๆ
6. การวางแผนปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารสำนักงานเลขานุการ ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เพื่อนำไปสู่สำนักงานมืออาชีพในด้านการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ
2. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเชิงรุก มีการทำงานเป็นทีมประสานงานกันได้อย่างลงตัว สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถทำงานสอดคล้องกับฝ่ายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ เพิ่มสวัสดิการ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

ดัชนีชี้วัด
1. มีการจัดทำรายละเอียดของแต่ละงาน (Job Description) ขั้นตอนการทำงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) อย่างน้อยงานหลัก คนละ 1 งาน
2. ความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักงานเลขา อยู่ในระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีข้อผิดพลาดหรือข้อร้องเลียนจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อยู่ในระดับเฉลี่ยไม่เกิน 0.05 ครั้งต่อคนต่อปี
4. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานเลขานุการคณะ อยู่ในระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5
5. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน หรือบุคลากรในสังกัดได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความมั่นคง อยู่ในระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
7. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานครอบคลุมอย่างน้อยงานละ 1 อย่าง

1,820 total views, 1 views today