บริการสารสนเทศ

 

สารสนเทศการเรียนการสอน
ระบบจัดการเอกสารการเรียนการสอน ระบบฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่า
ระบบทะเบียนนิสิต (REG) ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบ Nu E-Learning ตารางคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบัณฑิตศึกษา
ระบบ Clerkships ระบบกริ่งจับเวลา
ระบบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับ ป.ตรี (UTP) การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
สารสนเทศการบริหารงานบุคคล
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรและการลา ปฏิทินการลาและขออนุมัติไปราชการบุคลากร
ระบบ e-portfolio สายวิชาการ ระบบสารสนเทศกองการบริหารงานบุคคล (HRMIS)
ระบบ e-Portfolio สายสนับสนุน ฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
*การขอออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 🆕 ระบบจัดการเอกสารส่งออก
🆕 ระบบจัดการเอกสารรับเข้า 🆕ระบบค้นหาเอกสารส่งออก
ปฏิทินการใช้ห้อง ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
สารสนเทศการเงินและพัสดุ

 

ระบบการตรวจสอบสลิปเงินเดือน ระบบฐานข้อมูลพัสดุคณะเภสัชศาสตร์
ระบบจ่ายตรงบุคลากร ระบบฐานข้อมูลพัสดุมหาวิทยาลัยนเรศวร ((NUDB)
ระบบรายงานการเงินสำหรับผู้บริหาร ระบบบัญชีสามมิติ (Acct3D)
ระบบจัดเก็บเอกสารการเงินและพัสดุ (PDSS) ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สารสนเทศการบริหารจัดการ
e-Document Nu Mail
Download Power Point Template & Background ระบบสารสนเทศการประชุม
ระบบจัดเก็บเอกสารระเบียบ/ประกาศ ระบบจองห้องภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ตารางการใช้ห้องเรียน
ตารางการใช้รถตู้ แบบประเมินพนักงานทำความสะอาด/คนสวน/พนักงานขับรถ
สารสนเทศการวิจัยและห้องปฏิบัติการ
ระบบบริหารโครงการวิจัย ระบบการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี
ระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คู่มือการจัดแยกและจัดเก็บของเสียอันตราย
ระบบแจ้งซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คู่มือการเข้าใช้โปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย NU Waste Track
ระบบการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคเภสัชเวท ระบบการจัดการของเสียอันตราย NU Waste Track

11,771 total views, 29 views today