บริการสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร/นิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรและการลา ระบบ Clerkships
ระบบ e-portfolio สายวิชาการ ระบบฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่า
ระบบ e-Portfolio สายสนับสนุน ระบบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับ ป.ตรี (UTP)
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย ระบบทะเบียนนิสิต (REG)
ระบบ Nu E-Learning ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ตารางคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบัณฑิตศึกษา ระบบจัดการเอกสารการเรียนการสอน
ระบบกริ่งจับเวลา
การเงิน/พัสดุ
ระบบฐานข้อมูลพัสดุคณะฯ ระบบฐานข้อมูครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุการเงิน (PDSS) ระบบข้อมูลพัสดุ (NUDB)
ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบการออกสลิปเงินเดือน
งานธุรการ
e-Document Nu Mail
ระบบจัดเก็บเอกสาร/ระเบียบ/ประกาศ ระบบจองห้องภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม,ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ปฏิทินการลาและขออนุมัติไปราชการ
งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Download Power Point Template & Background แบบประเมินพนักงานทำความสะอาด/คนสวน/คนขับรถ
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ตารางการใช้ห้องเรียน
ตารางการใช้รถตู้
งานห้องปฏิบัติการ

 

ระบบแจ้งซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ระบบการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี
ระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คู่มือการจัดแยกและจัดเก็บของเสียอันตราย
ระบบการจัดการของเสียอันตราย NU Waste Track คู่มือการเข้าใช้โปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย NU Waste Track
ระบบการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคเภสัชเวท

1,428 total views, 30 views today