คณะกรรมการบริหาร

ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
jarupav@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3737

ดร.ภก.ศุภชัย อินสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808

ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
kwanchair@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1812

รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
รองคณบดีฝ่ายแผน และ
ประกันคุณภาพการศึกษา
aurasorns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1872

รศ.ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
tasanap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1877

ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
daraneec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1829

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
paveenasonthi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3674

ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงค์รัตนชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
apirukw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1821

ดร.ภญ.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
nutsawade@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1869

1,518 total views, 2 views today