คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
patcharaporns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3737

ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
sutthatipm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3683

ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
naruemonb@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3692

ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
sarawuto@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3682

ดร.ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
pattamawank@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3690

ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
worawutkr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3691

ผศ.ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Itsarawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1817

ผศ.ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
nattakanwadeek@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1862

ผศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการทางเภสัชกรรมคลินิก
kwanjitd@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694
 

2,855 total views, 5 views today