คณะกรรมการบริหาร

ศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
jarupav@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3737

รศ.ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
piyamethd@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1809

ผศ.ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
kwanchair@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1812

รศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
รองคณบดีฝ่ายแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
aurasorns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1872

รศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
tasanap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1877

ผศ.ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
daraneec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1829

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
paveenasonthi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3674

ดร.ศุภชัย อินสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808

ผศ.อภิรักษ์ วงค์รัตนชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
apirukw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1821

ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
nutsawade@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1869

308 total views, 4 views today