คณะกรรมการประจำคณะฯ

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
patcharaporns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3737

ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
sutthatipm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3683

ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
naruemonb@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3692

ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
sarawuto@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3682

ดร.ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
pattamawank@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3690

ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
worawutkr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3691

ผศ.ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
spakawadee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1828

ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
assadangp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1879

ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
s_ampawan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1858

รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
netiw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1880

ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน
chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1835

ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
ผู้แทนคณาจารย์
ornratl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1800

ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์
soravootr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1876

นายปวรวรรชร์ ทองคำ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
paworawatt@nu.ac.thm
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3709

1,695 total views, 7 views today