คณะกรรมการประจำคณะฯ

ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
jarupav@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3737

ดร.ภก.ศุภชัย อินสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808

ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
kwanchair@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1812

รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
รองคณบดีฝ่ายแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
aurasorns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1872

รศ.ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
tasanap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1877

ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
daraneec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1829

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
paveenasonthi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3674

ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
assadangp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1879

ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
s_ampawan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1858

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
patcharaporns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1830

รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
netiw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1880

ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1835

ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์
soravootr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1876

ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
ผู้แทนคณาจารย์
ornratl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1800

นายปวรวรรชร์ ทองคำ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
paworawatt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3709

1,025 total views, 1 views today