ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

อาจารย์ ภก.ศุภชัย อินสุข
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808

กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา

ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
dumrongsakp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1833
ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา เมทนีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
janthima.methaneethorn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1827
ผศ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kwanchair@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1812
รศ.ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี
รองศาสตราจารย์
manupatl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1807
รศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
รองศาสตราจารย์
nanteetipl@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1822
ผศ.ดร.ภก.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nut456zz@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1818
อ.ดร.ภญ.อรนันท์ เกิดพินธ์
อาจารย์
oranunk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1834
ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ornratl@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1800
ผศ.ดร.ภญ.ภัควดี เสริมสรรพสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
spakawadee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1828
รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
รองศาสตราจารย์
rattima@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1801
ผศ.ดร.ภญ.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sakonwuns@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1811
ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sarawuto@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1823 
ผศ.ดร.ภก.ธนศักดิ์ เทียกทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thanasak37@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1810


กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ

ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
apirukw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1821
รศ.ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
รองศาสตราจารย์
janthonrat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1802
รศ.ดร.ภญ.ชื่นจิตร กองแก้ว
รองศาสตราจารย์
chuenjid@googlemail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1825
ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
daraneec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1829
ผศ.ดร.ภญ.กุลธิดา ไชยจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
k_chaijinda@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1826
รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี
รองศาสตราจารย์
nilawanu@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1840
อ.ดร.ภก.ศุภชัย อินสุข
อาจารย์
suppachaii@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1808 
รศ.ดร.ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม
รองศาสตราจารย์
teerapond@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3649,1839
อ.ภญ.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์
อาจารย์
wannatang@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1831

กลุ่มวิชาคลินิก

ผศ.ดร.ภญ.อัลจนา เฟื่องจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anjanaf@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1838

ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1830
ผศ.ดร.ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
itsarawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1817
ภญ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
อาจารย์
kiwi_nacl@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

ผศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล
อาจารย์
kwanjit_03@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

อ.ดร.ภญ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์
อาจารย์
n.bamrungsawad@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1837

อ.ดร.ภก.โอฬาริก อะสุพล
อาจารย์
orarika@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
รองศาสตราจารย์
patcharaporns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1815

อ.ดร.ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา
อาจารย์
pattamawank@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
paveenasonthi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3674

ภญ.พิจิตรา หงษ์ประสิทธิ์
อาจารย์
joy_pitjy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694
อ.ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
yuth_pu@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1814
อ.ดร.ภก.เสริมวุฒิ จันทร์นวล
อาจารย์
artrx@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2308
อ.ดร.ภญ.ศิริกานต์ ศรีโสภา
อาจารย์
aorrx@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3694
ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
supawanp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1804
อ.ดร.ภญ.สุภิญญา เดชานนท์
อาจารย์
dechanont_@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 5781
อ.ภก.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
อาจารย์
theerachai@siamrx.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087 688 1820
อ.ดร.ภญ.วิรินทร์ อันล้ำเลิศ
อาจารย์
wirin_wirin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 5781
ผศ.ภก.อรรถการ นาคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
athagrann@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1813

8,538 total views, 14 views today