ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
s_ampawan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1858

 

อ.ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล
อาจารย์
jiraj@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1870

ผศ.ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง
อาจารย์
nattakanwadeek@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1862

อ.ดร.ภญ.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
อาจารย์
nutsawade@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1869
 
อ.ดร.ภญ.สุดาพร วงค์วาร
อาจารย์
sudaporn.wongwan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1863
 
ผศ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
prapapantem@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1866
 
ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
psutthatip@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1868
 
ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
s_ampawan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1858
 
รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
รองศาสตราจารย์
k_ingkaninan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1860
 
ผศ.ดร.ภก.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Rkitbunna@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1871
 
ผศ.ภญ.ศิรินทร พิศุทธานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sirintornp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3618
 
รศ.ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
รองศาสตราจารย์
pattana9@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1861
 

4,070 total views, 4 views today