ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
s_ampawan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1858
อ.ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล
อาจารย์
jiraj@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1870
อ.ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง
อาจารย์
nattakanwadeek@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1862
อ.ดร.ภญ.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
อาจารย์
nutsawade@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1869
อ.ดร.ภญ.สุดาพร วงค์วาร
อาจารย์
sudaporn.wongwan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1863
ผศ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
prapapantem@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1866
ผศ.ดร.ภญ.สุทธาทิพย์ มากมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
psutthatip@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1868
ผศ.ดร.ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
s_ampawan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1858
รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
รองศาสตราจารย์
k_ingkaninan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1860
ผศ.ดร.ภก.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Rkitbunna@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1871
ผศ.ภญ.ศิรินทร พิศุทธานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sirintornp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3618
ผศ.ภญ.อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anongv@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1864
รศ.ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
รองศาสตราจารย์
pattana9@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1861

539 total views, 4 views today