ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
assadangp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1879

 

ผศ.ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ
อาจารย์
supawadeep@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1883
ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
wg.kriangkrai@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1880
ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
soravootr@nu.ac.th 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1876
ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
assadangp@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1879
ผศ.ดร.ภญ.อโณทัย ตั้งสำราญจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anothait@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1878
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pensric@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1874
ผศ.ภก.อรรถวิทย์ สมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
atawits@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1884
รศ.ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
รองศาสตราจารย์
tasanap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1877
รศ.ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย
รองศาสตราจารย์
wareet@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1873
รศ.ดร.ภก.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
รองศาสตราจารย์
sungts2000@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1885
รศ.ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
รองศาสตราจารย์
sakchai99@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1881
รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
รองศาสตราจารย์
aurasorns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1872
รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช
รองศาสตราจารย์
netiw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1880
ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
ศาสตราจารย์
jarupav@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3737

4,534 total views, 13 views today