ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2537 – 2544

รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2544 – 2550

ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
รักษาการในตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
8 สิงหาคม 2553 – 7 สิงหาคม 2561

รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
8 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน

2,082 total views, 2 views today