สำนักงานเลขานุการ

Norway

ปวรวรรชร์ ทองคำ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
paworawatt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3709

งานธุรการ

อรัญญา อินทโชติ
หัวหน้างานธุรการ
aranya_in@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3603
กมลณิชา ฉิมแย้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sanyac@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3648
นงนุช โมราราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nongnuchm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3656
นัฐรดา กันแตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
bright_blue.31@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3618
ศศิลดา ตายา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sasi_lada@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3656
วิภารัตน์ ครุฑถ้วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wiparat_2520@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3611
ณัฐวรรณ สถานทุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nattawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3619
วิรัญชนา สุขเมือง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
wirunchanas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3638

งานการเงินและพัสดุ

นารีรัตน์ พัดเย็นสุข
หัวหน้าการเงินและพัสดุ
nareeratp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3705
ณิชกุล คงชู
นักวิชาการเงินและบัญชี
nichakulk@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3640
พิไลวรรณ จันทร์เจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
pilaiwanc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3704
วิไลกานต์ เขื่อนยัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
wilaikarnk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3641
โชษิตา ต่อทรัพย์
นักวิชาการพัสดุ
chositat@nu.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3614
วัลลพ ช้างไผ่
นักวิชาการพัสดุ
wanlopc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3615
นิตจญา แป้นเมือง
นักวิชาการพัสดุ
nitjaya_nid@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3733

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์ นิลาพันธ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
surinn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3702
จิตตรีพร คล้ายแท้
นักวิชาการศึกษา
jitteepornt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3647
จิตราพร พูลศิลป์
นักวิชาการศึกษา
Jittrapornp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3637
ปัทมา จันทราคีรี
นักวิชาการศึกษา
nu_patt@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3647
บุญภา หลักทรัพย์
นักวิชาการศึกษา
boonpal@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3666
จุฑามาศ คัมภีร์พงษ์
นักวิชาการศึกษา
juthamask@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3601
สรัสวดี ชัยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
saratsawadeec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3700
วิเรืองลอง ปัญญาอินทร์
บรรณารักษ์
wiruangrongn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3666

งานห้องปฏิบัติการ

กิตติ ปานมณี
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
acetone45@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3624
สกาวรัตน์ ทับทองหลาง
นักวิทยาศาสตร์
ksakaw@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3735
สมเกียรติ ใจพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์
somkietja@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3632
ณัฏฐพัชร เศรษฐกุลวัชร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thipphawanp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3610
ปาน สถานทุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3630
ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sirintipi@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3650

งานนโยบายและแผน

มหัทธนา คลังสมบัติ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
mahatthanak@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3703
นันท์นภัส นาคเอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nunapat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3706
ปวีณ เทพอุโมงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pawint@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3707

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ธเรศ แก้วบวรรัตน์
หัวหน้างานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
tarestk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3765
ศรีสัจจา เปาจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
srisatjap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3701

งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพัฒน์ สนั่นนาม
หัวหน้างานอาคารสถานที่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
pipats11@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3635
บุญเจิด บุญวังแร่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nongmono@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3708
เอกชัย คำหว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ekkachaik@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3617
สมบัติ หนูบ้านยาง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
sombutn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3636
วิษณุ มีพยุง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
visanum@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3657
ปภัสชญา ศรีพยัฆ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
paphatchayas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3616
พุธิตา วงนะที
พนักงานธุรการ
puthitaw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3600
อรวรรณ ศรีสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์
orawans@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3600
เชื้อน ทิมเครือจีน
ช่างฝีมือทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623
บุญลอย พรามนาค
คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623
ฉลอง อ่ำอำไพ
คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623
เอกชัย ก้อนคง
คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 3623

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

โฉมคนางค์ ภูมิสายดร
เภสัชกรประจำร้านยา
chomkanangp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
นุตชนินต์มน สุวรรณประเสริฐ
เภสัชกรประจำร้านยา
jibjib_oxy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
เบญจมาศ ยะตา
เภสัชกรประจำร้านยา
benchamaty@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832
กฤษฏิ์ วัฒนธรรม
เภสัชกรประจำร้านยา
kritw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832
พรทิพย์ ฤทธิ์มั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ptip_so@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
วีรวิช เลือดทหาร
ผู้ช่วยเภสัชกร
weerawitl@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832
ปัถวี บับภาบุญ
ผู้ช่วยเภสัชกร
pattawee_b@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
นพนันท์ บ่อแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
jeab_ry@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
 
อัญชัญ ยอดเกตุ
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2093
 

สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ศุทธินี วิสุทธธรรม
ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
sutthineew@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8801
สุภาพร ทวนทัย
นักวิทยาศาสตร์
namthip_42@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8805
พิเชษฐ์ กิติคุณ
นักวิทยาศาสตร์
pichet_kiti21@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8805
กชมน อินเกต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kotchamoni@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8773
       
วริศรา พาศรี
นักวิทยาศาสตร์
warisarap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8802
ธนภัทร ช่วยดำ
นักวิชาการพัสดุ
thanaphatc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8655
   

2,840 total views, 6 views today